Utdrag fra jubileumsskriftet i 1992 - HUK 60 år

Starten
Det var Hønefoss skoles guttemusikkorps som dannet stammen til Hønefoss Ungdomskorps. For 80 år siden var det flere av Guttemusikkens gutter som var interessert i å fortsette a spille etter at de gikk ut av folkeskolen.
Sammen med ildsjelen Alf Andersen og skolebestyrer Espe, ble det enighet om å danne Hønefoss Ungdomskorps.
Korpsets første marsj het "Med liv og lyst" - noe som har vært korpsets motto gjennom alle år.
Høsten 1931 gikk man i gang med øve1sene, og inntil den offisielle stiftelsesdagen, 1. februar 1932, var det nærmest en prøvetid for å se om anlegg og iver holdt mål.
Skolestyrer Espe og Alf Andersen hadde i denne aller første tiden all myndighet og ansvar for korpset. Umiddelbart etter stiftelsesdagen ble det valgt et styre som bestod av Helge Østlund, formann, samt Bjarne Andersen og Arne Andersen.


Slutten av 30-årene
Korpset fikk en god start og det ble stor framgang i årene som fulgte. Fram til 1938 måtte man utenom den vanlige spilling også arrangere dansetilstelninger hvor korpsets egne medlemmer sørget for dansemusikken. De første flotte uniformer ble tatt I bruk 1. mal 1938 -
framgangen var da så stor at korpset telte 38 medlemmer.
Styret i 1938 bested av: Helge Kr. Hansen, formann, Bjarne Andersen, Rolf Andersen, Arvid Andersen og Alf Andersen.
Her har vi referatet fra Ungdomskorpsets spilling 1. mai 1938 ført i pennen av sekretær Arvid Andersen: "1. maidagen stod jo for oss som en stor dag i det vi skulle mønstre opp med våre nye uniformer. Vi var jo også spente. Og det ble en pen solskinnsdag. Korpset møtte ved Ullerålskolen for å møte skolens barn der. Derfra gikk vi til Nordre Torg hvorfra barnetoget gikk ut. Vi marsjerte den vanlige ruten ned til kinolokalet hvor det ble vist film for barna. Senere på dagen kl. 14 spilte vi på gamlehjenimet til underholdning for de gamle.
Om ettermiddagen kl. 18 var vi med i det store demonstrasjonstoget og spilte for Ungdomslaget. Vi gikk den vanlige ruten til Søndre Torg hvor talen for dagen ble holdt. Det var en stor dag for korpset, og vi gjorde stor lykke med våre Uniformer og vår marsj."


Krigen
Så kom de triste dagene i 1940, og det ble vanskeligere å holde øvelsene i gang. Det hanglet og gikk i 2 år inntil korpset måtte nedlegges. Korpsets dirigent Alf Andersen ble i 1944 innsatt på Grini.
På Grini havnet Thorleif Hovde fra Jevnaker de siste ni månedene av krigen. Her hadde han selskap med en annen kjent korpsmusiker fra distriktet, nemllg Alf Andersen. Hovde fortalte: - Jeg var hjelpeinstruktør for Grini-musikken. Alf blåste trompet. Vi hadde konsert hver søndag. Under oppstillingen en fredag fikk imidlertid Alf "freischein" og beskjed om å forlate leiren. Han skulle spilt solo under konserten søndag, og for Alf enten det nå var fred eller krig, var det musikken som betydde alt. Han ville bare spille, han. Derfor gikk han til det skritt a spørre om han ikke kunne få vente med å bli sluppet fri til etter konserten. Men, de ville ikke ha Alf på Grini lenger, og vi matte klare oss uten hans trompetsolo. Lorang Andersen - oboist i 2. divisjons musikkorps i Oslo, kom også til Grini etter noen måneders opphold pa Møllergata 19.
- Hvordan fikk dere talk i alle instumentene til dette store orkesteret?
- Det var temmelig mangelfullt til å begynnne med, men vi henvendte oss til Oslo Musikerforening, og de fikk samlet sammen instrumenter og sendt hit til Grini. Etter hvert ble korpset større ettersom det kom nye fanger, og vi fikk særlige dyktige folk fra Hamar, Hønefoss, Jevnaker og Oslo. Ja, fra hele landet. Men spesielt vil jeg nevne Alf Andersen fra Hønefoss som var en usedvanllg dyktig musiker og noteskriver. Han skaffet korpset et godt marsjrepertoar.


1945
Frjgjøringsdagen 8. Mai 1945 møttes korpsmedlemmene igjen, og begeistringen over gjensynet kunne ikke beskrives. Etter krigen økte medlemstallet raskt,, og i løpet av kort tid bestod korpset av 45 mann. Det måtte imidlertid tas et kjempeløft for å få økonomien til å holde. Man matte søke Hønefoss kommune om år1ige bidrag, og til musikernes store takknemlighet og glede strakk kommunen seg meget langt for å imøtekomme Hønefoss Ungdomskorps.
Spesielt bør fremheves daværende kontorsjef Hákon Sødal som alltid viste levende interesse for byens sang- og musikkliv. Gjennom Sødal fikk korpset god støtte til å fremme sine ønsker overfor bevilgende myndigheter.


I 1947
hadde Hønefoss Ungdomskorps 15 års jubileum. I den anledning ble det 21. og 22. juni arrangert et stort musikkstevne for amatør- og sko1ekorps i Hønefoss.Antall deltakere var 700, et imponerende antall etter datidens forhold.
Høinefoss Ungdomskorps hadde 33 musikere i jubileumsåret. Dirigent Alf Andersen var stevnets leder.
Stevnekomiten bestod av Jens Madsen, Bjarne Andersen, Heige Østlund, Reidar Hære, Jarle Holdt, Arthur Larsen, Martin Growe og Olaf Håkenstad. Konsertsted var
Søndre Park, og som særnummer spilte Ungdomskorpset "Soidaterliv" av Keler Bela.


1952
20-ARS JUBILEUM

Programmet ved konserten var: Marsjen "Med liv og lyst", Hyldningsmarsj, Edvard Grieg og ouvertyren til "Nebukanedsar" av Verdi, Etter en sang avdeling av Carsten
Olaussen, akkompagnert av Karen Egge Frog, fortsatte korpset med"Gladiatorenes inntogsmarsj"av Fucik, Poem, av Fibich, Slavisk Rapsodie, av, Friedmann, og Kong Haakon den VII;s honnørmarsj, av Oskar Borg. Konserten ble i alle deler vellykket og publikum i et antall av ca. 200 satte behørig pris pa korpsets prestasjoner.
Styret bestod av: Odd Flaten, formann, saint Willy Johansen, Jonn fZ~en, Harald Marthinsen og Arvid Andersen.


1954
HØNEFOSS UNGPOMSKORPS VINNER STOR INTERSKANDINAVISK MARSJKONKURRANSE I STOCKHOLM 

Årstallet 1954 omtales fortsatt med stolthet i stemmen av Ungdomskorpsmedlemmer. "Det var jo det året Hønefoss Ungdomskorps vant i Stockhom". Som man ser av bildet nedenfor var medlemstallet ca. 5O musikere, og med 1 sousaphon bak på hver side gjorde korpset seg meget fordelaktig bemerket blant 1600 andre musikere fra 55 svenske, danske og norske korps. Hønefoss Ungdomskorps spilte så bra og marsjerte så flott at seieren var ganske klar.

Etter Stockholmseieren reiste korpset umiddelbart til vår vennkapsby - Växjø - og også her imponerte våre musikere og gjorde stor lykke. Växjø lokalavis, "Kronborgaren" skrev etter besøiket at: "musikarna var trevligt uniformerad och det lag ett stänk av miltarparad i luften när den stora musikkåren gjorde defileringsrond runt torget. Konsertprogramniet innleddes med den gamla marchen "San Lorenzo" av Silva. Sedan följde underhållningsmusik. Kåren i sin helhet lät mycket bra och kan sägas stå på ett synnerligen høgt amatørstadium. Särskilt i marcherna, där de breda klangarna dominerande,var samklangen synerligen pompøs". 1954 var et stort år for Hønefoss Ungdomskorps.

Styret i 1954 bestod av Harald Marthinsen, formann, samt Rolf Smith, Hans Hansen, Jonn Øen, Willy Johansen og Ragnar Hellstrøm.


1957
25-ÅRS JUBILEUM

Fra sekretærprotokol1en har vi sakset følgende: "Ungdomskorpset feiret sitt 26-års jubileum og startet jubileet med stor festmiddag på Hotell Fønix 2. februar. Festen ble i alle deler vellykket. Foruten at korpset fikk pengegaver strømmet det inn med blomster og telegrammer fra fjern og nær.
Til jubileet ble det bestemt å prege en plakett for 25 års medlemsskap i Ungdomskorpset. Denne ble tildelt dirigent Alf Andersen, Oscar Eriksen, Harald Martinsen, Olaf Håkenstad, Reidar Hære og Johs Persson. 
Jubileumskonserten gikk av stabelen 12 mai i Søndre Park. I forbindelse med 25-års jubileet arrangerte Hønefoss Ungdomskomps et stort stevne i Hønefoss 1. og 2. juni. 600 musikere fra 16 forskjellige korps satte sitt preg på byen med oppmarsjer og konserter. Stevnet ble arrangert og avviklet på en eksemplarisk mate, og Ungdomskorpset mottok mye ros for opplegget og gjennoinføring.


1958
MUSIKKLØYTNANT OLE HENNING JOHANNESSEN OVERTAR

Etter Alf Andersens bortgang i 1958 måtte Ungdomskorpset se seg om etter en ny dirigent og instruktør. Dyktige og interesserte dirigenter for amatørkorps vokser ikke pa trær.
Korpset var se heldig å få engasjert Ole Henning Johannessen som da var militærmusiker i Oslo med utdannelse fra bl.a. Musikkonservatoriet i Oslo og Musikkhögskolan i Stockholm. Johannessen begynte i Militæmusikken i 1938 som klarinettist, et instrument han forøvrig har studert i Paris under den "store" Louis Cazuæe.
Som man forstår fikk Hønefoss Ungdomskorps en meget dyktig og vel kvalifisert dirigent og instrukør i Ole Henning Johannessen. Han drev korpset musikalsk på en effektiv og givende måte, og hans nøyaktighet for det musikalske satte dype og markerte spor etter seg i korpset.
Fram til 1965 var Johannessen en riktig og markant del av bade det musikalske og mellommnenneskelige miljøet i Hønefoss Ungdomskorps. Ole Henning Johannessen ble marsjfører og visedirigent for Forvarets Stabsmusikkorps i 1962, og 1973 overtok han som sjef for samme korps. I 1981 ble han pensjonert som militærmusiker.


1962
30-ARS JUBILEUM

Korpset er i stadig fremgang og teller nå 45 medlemmer. Jubileumskonserten ble avholdt i Hønefoss Kino den 30. november 1962. I en avisomtale etter konserten kunne man lese bl.a.: "Jubileuniskonserten ga et fint bilde av Hønefoss Ungdomskorps' store spennvidde og det høye musikalske nivå korpsets prestasjoner hele tiden ligger på. Korpset har fått en verdig arvtaker etter Alf Andersen på dirigentplassen og det var en fryd å høre konserten i går. Man skal jo med en gang ta med de fordeler som den glimrende konsertsalen gir, både i velvære for tilhørerne og lettere fremføring for musikerne, men dette tatt i betraktning tror vi sikkert ikke ringerikspublikummet er budt en lignende festfremføring innen janitsjarmusikken tidligere. I de to avdelinger beviste korpset til fulle hvilken musikalsk bredde og kraft det er i besiddelse av, og det vil være vanskelig selv for en kresen kritiker å peke pa sær1ige svakheter. Programmet spente vidt og har sikkert krevd anstrengende forarbeide for dirigent og korps, men alle kan glede seg over å ha gjennomført sitt store program pa en strålende måte. Dette ga publlkum tydelig uttrykk for ved det stormende blfall til slutt, og bifallet var så langvarig at jubilantene måtte gi ekstra nummer".
Styret i 1962 bestod av: Jonn Øen, formann Arvid Andersen, Arne Loeshagen, Asbjørn Thorsen og Willy Johansen.


1966
MUSIKKAPTEIN JAKOB RYPDAL OVERTAR

Jakob Rypdal startet sin musikalske karriere som klarinettist i Tresfjord musikklag i Romsdal, han var da 13 år gammel. Samtidig spillte han violin og reiste rundt i distriktet og spilte til underholdning og dans. Det ble nokså tidlig klart at Rypdal måtte bli yrkesmusiker. Mens han var hjemme i Tresfjord tok han et korrespondansekurs i musikkteori.
Daværende sjef for 2. Divisjons musikkorps, musikkløytnant Johannes Hanssen var lærer for kurset. Kontakten var fra første stund i orden, og etter avsluttet kurs ble Rypdal opptatt som elev ved korpset. Dette var i 1926 - en periode hvor divisjonsmusikkorpsene skulle nediegges, ingen ble derfor fast ansatt.
Rypdal tok imidlertidg regimentshornblâsereksamen, og ble i 1935 fast ansatt som fenrik og leder for musikken ved Møre Infanteriregiment. Dette var en stilling i distriktstjeneste, så han kunne fortsatt bo i Oslo, hvor han kunne virke som sivilmusiker. Det ble for det meste ved teatrene, men Rypdal var også ofte med i daværende Radioorkester og Filharmonien. Da divisjonsmusikken kom i gang igjen i 1945, ble Rypdal med som soioklarinettist med løytnants grad. I 1955 døde plutselig korpsets sjef, og Rypdal ble da etter henstilling fra sine kolleger beordret som dirigent. I 1956 tok han den militære instruktøreksamen og i 1958 ble han utnevnt til kaptein og fast dingent. I sin fritid har Rypdal for det meste virket som klarinettist, men også virket som dirigent for amatørkorps - blant annet i mange år for Oslo Politiorkester.
Til HUK kom Rypdal i 1965 som vikar for musikkløytnant Ole Henning Johannsessen, og var da korpsets dirigent ut året. Fra Høsten 1966 ble Rypdal fast dirigent for HUK. I sin dirigenttid drev Jakob Rypdal korpset musikalsk på en ypperlig måte. Han ble meget avholdt både som dirigent og instruktør, og Rypdals lune og alltid avslappende holdning passet som hånd i hanske for Hønefoss Ungdomskorps. Rypdal ble en av korpsets æresmedlemmer.


1967
35-ÅRS JUBILEUM

Styret besod av: Arvid Andersen, formann, Asbjørn Arnesen, Sigurd Koch, Willy Johansen, Eivind Tangen og Knut Johannsesen. 
Nå er det tre jenter som er aktive medlemmer i korpset. Utviklingen med jenter som en naturlig del av HUK har vært stor og positiv. Turid Krogstad var i flere år den eneste jenta i korpset. I 1972 var det altså tre. Vi takker Turid for banebrytende arbeid vedrørende likestilling og selvfølgelige plass i Hønefoss Ungdomskorps. 


1972
40-ARS JUBILEUM

Styret bestod av: Rolf Andersen, formann, Asbjørn Thorsen, Knut Johannessen, Pål Berntsen, Erik Haraldseth og Asbjørn Andersen.
I et avisintervju i forbindelse med jubileet uttalte formannen Rolf Andersen bl.a: "Vi har alltid hatt et godt samarbeide med skolekorpsene i distriktet, og det er jo herfra vi får den vesentlige rekrutteringen. Ungdomskorpset er alltid mottagelig for nye medlemmer og det vi nå har behov for er i første rekke å utvide treblåsergruppen. Etter min mening bør et janitsjarkorps bestå av ca. 50 musikere og dette tallet håper vi å kunne nå ganske raskt.
- Spesielle ønsker i jubileumsåret?
- Det er klart vi har våre ønsker. Her må økonomien nevnes. Hønefoss Ungdomskorps har alltid møtt stor velvilje hos de kommunale myndigheter. Vi er avhengige av penger for å kunne holde den musikalske standard på et høyt nivå, og vi får et årlig beløp fra Ringerike kommune - noe vi håper vil fortsette også i tiden som kommer. Dette strekker imidlertid ikke til, budsjettet balanserte i fjor med Ca. 78000 kroner, og vi ma holde basar o.l. for a få det hele til å gå. I fjor hadde vi både basar og bingo og dette inn.bragte gode resultater, mens vi i år har va1gt å satse på det musikalske i og med at vi har 40 års jubileum.


1978
MUSIKKAPTEIN ERIK RAGNAR PETERSEN OVERTAR

Erik Ragnar Petersen er opprinnelig fra Hamar. Han vokste opp i et musikkmilø og hans far, musikkløytnant Peter Petersen tok sin sønn tidlig i skole. Erik Ragnar begynte med B-kornett i 12-års alderen men gikk, seinere over til B-klarinett/ saxofon som han fattet større interesse for. Etter ca. 5-6 år med klarinettspill gikk han over til trombone, et instrument han til dagllg spilte i Forsvarets Stabsmusikkorps i Oslo. Sin videre musikalske utdannelse har Petersen fått ved Musikk-konservatoriet i Oslo, hvor han også avla eksamen i dirigering.
Etter avlagt Militærmusikereksamen i 1953 ble han tilsatt i Forsvarets Stabsmusikkorps som korpsets nestkommanderende. 
Gjennom årene har Erik Ragnar Petersen vært dirigent for flere skole- og ungdomskorps. I 1978 var han som dirigent for Nordstrand skolekorps med på en meget vellykket Amerikaturne, og han han deltatt i mange musikkonkurranser og høstet flere ærespriser i 1. division. Høsten 1978 tok Petersen over dirigentpinnen i Hønefoss Ungdomskorps. Han bemerket seg som en dyktig instruktør og dirigent, og han var ikke redd for "å gå nye veier" innen janitsjarmusikken. Som resultater av dette kan det nevnes at HUK han akkompagnert solister fra Den Norske Opera, sangeren Stein Arild Thorsen (opprinnelig Hønefoss) og hornisten Odd Ulleberg fra Filharmonien.
I tillegg til de musikalske ferdigheter har Petersen en utadvendt og fin framferd, og han har på en problemfri måte blitt en del av det eksisterende miljø i HUK.